• 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14./II. • Tel.: +36-1-781-2526 • Mobil: +36-30/628-4859 • E-mail: info@night-day.hu
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS


Szolgáltatások:
- Teljeskörű rendezvényszervezés: ügyfélparty, családinap, sportnap, gyermeknap, mikulásparti, karácsonyi party, céges évzáró
- Fellépő, műsorközvetítés, programszervezés
- Egyedi, kreatív parti programok: csapatépítő programok, saját gyermekprogramok, egyedi show műsorok, produkciók
- Rendezvény catering
MAGUNKRÓL

Cégadatok:
Cégnév: Night-Day Event Kft.
Székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14/2.
Levelezési cím: 1015 Budapest, Donáti u. 3.
Adószám: 13804811-2-43
Adatkezelési szabályzatunk itt elérhető:

KOMPLETT CSOMAG AKCIÓK

BORbarlang (30- 120 főig)

Budafoki hegyoldalban megbújó borospince egyedi hangulata, fáklyafény az udvaron, gőzölgő forralt bor...
A pincébe lépve a megálmodott koncepcióhoz hű kialakítás fogadja a vendégeket. Lehet egy klasszikus céges évzáró elegáns terítékkel, körasztallal, székselymekkel, karácsonyi borvacsorával, de a játékosabb kedvű társaságoknak kítűnő lehetőséget nyújt a helyszín egy kis csapatépítéshez: egy izgalmas krimijátékhoz is.

SWING party (40-70 főig)

A belvárosi, elegáns étterem ajtaja mögött, az 1920 as évek swing korszakát idéző hangulat, neccharisnyás revü és ínycsiklandó vacsora várja a vendégeket.


A részletekért, ajánlatkéréssel forduljon kollégáinkhoz!
PROGRAMSZERVEZÉS

Min­den ese­mény gaz­da­go­dik, em­lé­ke­ze­te­seb­bé vá­lik egy jól vá­lasz­tott mű­sor­ral, vagy egy cég­re sza­bott prog­ram­mal, legyen az kulcs­sze­re­pű a ren­dez­vé­nyen, vagy csak egy ki­egé­szí­tő­je annak. Mind a ha­gyo­mány­tisz­te­lő, mind az in­no­va­tív gon­dol­ko­dá­sú ér­dek­lő­dők ta­lál­nak íz­lé­sük­nek meg­fe­le­lő aján­la­tot.

Szak­mai ren­dez­vény kí­sé­rő­prog­ram­jai: szín­pa­di mű­so­rok, in­ter­aktív szín­ház, lézer­ani­má­ció, logi­kai sarok, mobil masszázs, egész­ség­ügyi, smink, feng shui tanács­adás, part­ner­prog­ram szer­ve­zés…

Rep­re­zen­ta­tív ren­dez­vé­nyek­re igény szerint a kész mű­so­ro­kon túl, cégre szabott exclusive zenés-táncos show mű­so­ro­kat ajánlunk.

A dol­go­zói ren­dez­vé­nye­ket egy-egy vér­pezs­dítő, lát­ványos show-elem­mel, vagy játékos prog­ra­mok­kal pör­get­jük föl.
ÜGYFÉLPARTY

Kiváló alkalom az üzleti part­ner­kap­cso­la­tok épí­té­sé­re.
Rep­re­zen­ta­tív jel­le­gé­nél fog­va egyedi, egy­szeri, em­lé­ke­ze­tes kell, hogy legyen.

Célunk, hogy az ügy­fél­ren­dez­vény, egy át­fogó, di­na­mi­kus keret­be fog­lal­va fejez­ze ki mind­azo­kat az érté­ke­ket, melyeket a Meg­ren­delő el szeret­ne jut­tat­ni a ven­dé­gei­hez. Minden ese­mény­re egyedi cégre sza­bott kreatív kon­cep­ciót dol­go­zunk ki, hely­szín­öt­le­tek­kel, mű­sor­terv­vel, de­ko­rá­ciós lát­vánnyal és ca­te­ring­gel.

Ügyfél ren­dez­vé­nyek: év­nyitó party, szín­házi est, dealernap, partnertalál­kozó, céges év­for­duló, meg­nyitó, avató­ünnep­ség, alap­kő­leté­tel, VIP vacsora, kará­csonyi party

DOLGOZÓI ESEMÉNYEK

Legyen az egy céges év­for­duló, vagy egy szak­mai siker ün­nepe, vagy akár csak egy munka­helyen kívü­li, de a kol­lé­gák­kal eltöl­teni kívánt este.


A mi dol­gunk, ezzel az ese­ménnyel is köze­lebb hozzuk egymás­hoz a kollé­gákat, közös élmé­nye­ket, emlé­ke­ket szerez­ze­nek, s vége­red­mény­ként azt érez­zék, hogy ők egy jó csapat tagjai.

Rendezvény lehetőségek:
- céges sportnap, családi nap
- offsite, csapatépítés
- mikulás party
- dolgozói karácsonyi party


KREATÍV TÉMAPARTY

Koncepció­juk­nak csak a fantázia szab határt. Az ezeregy éjszaka meséi­től, a reneszánsz vacsorán, a western hősök és geng­szterek világán át, a távoli, csillogó Hollywood-ig…


Alkalomkereső:
Évadnyitó
Bál
Farsang
Nőnap
Gyermeknap
Sportkupa

Színházi est, egy új színdarab bemutatójához kötve
Sporteseményekhez kötődő rendezvény: VB, Forma1, Olimpia
Borkóstolás, vagy szüreti mulattság
Halloween
Karácsony
Szilveszter…
ÉVZÁRÓ KARÁCSONYI PARTY

Ünneplés, kikapcsolódás. Az elvégzett munka utáni jutalom, vagy köszönet a céget tá­mo­ga­tó, vagy ahhoz „hűséges” üzleti partnereknek. Lehet egy egyszerű közös vacsora és egy hajnalig tartó zenés-táncos mulatság. A forma ezerféle lehet, de a cél egy, lezárni egy évet, és együtt ünnepelni.
Naprakész információink segítségével megtaláljuk az alkalomhoz illő helyszínt, és különleges prog­ram­mal, ízletes vacsorával tesszük emlékezetessé a rendezvényt.

Rendezvény lehetőségek:
céges dolgozói vacsora
mikulás party
dolgozói karácsonyi party
évzáró partner party
színházi est
évadnyitó rendezvény
AKTIVIZÁLÓ, CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK

-Meghökkelntő mesék
Egyedi, csapatjátékkal fűszerezett improvizációs műsor
-Egy manöken halála:
Interaktív krimiprogram, szép nőkkel, borzongással!
-Csapatépítés Sherlock Holmes-sal:
A krimi rajongók nyomozójátéka interaktív változatban.
-Boszorkányos hétvége:
2 napos csapatépítés - nem csak Hölgyeknek!
-Az alkimista nyomában:
félnapos üzleti méregkeverés
-15 perc hírnév:
egésznapos csapatépítés, céges filmforgatás
És még sok egyedi kreatív téma, melyet az Önök igényeire és csapatára szabunk! Ön dönti el, hogy milyen terepen, milyen fokú kihívásokkal szembesíti kollégáit!
Konkrét esemény szervezése esetén kérje kollégáin segítségét!
CATERING SZOLGÁLTATÁS

Ínycsiklandó ételek, mi­nő­sé­gi italok, udvarias, szak­kép­zett személyzet, igé­nyes esz­köz­park. A kok­tél­par­ti­tól a népszerű grill partin ke­resz­tül, a dísz­va­cso­rá­ig.

Vál­to­za­tos me­nü össze­ál­lí­tá­sok­kal, egye­di étel­so­rok­kal, kre­a­tív ugyan­akkor költségkímélő catering megoldásokkal ké­nyez­tet­jük Ügyfeleink vendégeit. Felkészültünk az egyedi és a gyors ajánlatkérésekre egyaránt.

Kedvenc fogadásformák:
ál­ló, ültetett ál­ló­fo­ga­dás, gála­vacs­ora, kok­tél­party, konferen­cia ét­kez­te­tés, finger food party, szend­vics parti, grill party…

Catering különlegességek:
kok­tél­bár, probiotic bár, szi­var­sarok, kávébár, csokoládé szö­kő­kút, teasarok, látványasztalok...
CÉGES CSALÁDI NAP

A céges csalá­di nap lehe­tő­ség, hogy bepil­lan­tást nyújt­sunk a család­tagok­nak a munka világ­ba, közve­títve a vál­la­la­ti érté­ke­ket, új színek­kel gazda­gít­va a munka­helyi és szemé­lyes kapcso­lato­kat.

Termé­sze­tes kör­nye­zet­ben, a leg­külön­fé­lébb sport, extrém, aktív és passzív prog­ra­mok­kal, új, öt­letes csapat­játé­kok­kal, gyermek­prog­ramok­kal, költ­ség haté­kony, de tar­tal­mas és íz­le­tes menü­vel garan­tál­juk, hogy ez a nap mindenki számá­ra kel­le­me­sen tel­jen.
Programötleteink:
népi játékok minden korosztálynak, sportvetélkedők, sport és fittness bemutató, felfújható játékok, színpadi programok, főző-show, bográcsverseny…
További információk és ajánlatok:CSALÁDI NAP, SPORTNAP

ÚJ MIKULÁSVÁRÓ MŰSOR ÉS PROGRAM AJÁNLATAINK:


Jégkirálynő és a Mikulás
Zenés interaktív mikulásváró műsorok kicsiknek és nagyoknak. Lőrinc Andrea szereplésével.
A Krampusz és a zenedoboz
Mikulásváró zenés interaktív műsor kicsiknek és nagyoknak. A zene szakértője Fehér Adrienn és a Mikulás szerepében Várfi Sándor színművész.
Manók a szánról!
Interaktív társasjáték, sok humorral és zenével profi színészek előadásában.
Száncsengő
Komplett Mikulás váró interaktív gyermek program. Az interaktív program a Mikulás érkezését készíti elő a gyerekek számára. 3 programrészből tevődik össze:
- Mikulásváró ügyességi játékok, mondókákkal, verssel ötvözve
- A suszter manói c. Grimm mese átirata, 40-45 perces kis interaktív élő bábos mesejáték
- Mikulás ajándékosztása
CÉGES CSAPATÉPÍTÉS

Csapat­építő jel­legű já­té­kos prog­ram­ja­ink­kal az ember­ben adott és a mun­ka­helyen nél­külöz­hetet­len kész­ség­csírá­kat igyek­szünk ki­bonta­koz­tat­ni az élmény­alapú tapasz­tala­ti tanu­lás mód­szer­taná­val.
Cél: az akti­vi­tás, a kom­muni­káci­ós nyi­tott­ság, a kreati­vitás, biza­lom, fele­lős­ség­érzet, döntés­ho­za­tal és a prob­léma­megol­dó kész­ségek össze­hango­lása, az egyé­ni célok hát­tér­be szorí­tása egy közös cél érde­kében, azaz a straté­giai szem­lélet kiala­kí­tá­sa.

Program­ötleteink:
-INTERAKTÍV KRIMIK: Sherlock és Watson / Adamant / Az ankét / Mission Impossible / Péntek 13. / Egy manöken halála Orient Expressz / Szenzációs gyilkosság / Dr. Diagnózis és a kóma / Végzetes pókerparty
-KURTA KÜRTŐS PARTY
-HANGOLÓ
KONFERENCIA

Stratégiai kap­csola­taink­nak köszön­he­tő­en ked­vez­mé­nyes szállodai lehe­tő­sé­gek­kel, és egyedi han­gu­la­tú konferencia hely­színek­kel segít­jük Meg­rendelő­in­ket a szerve­zés­ben.

Szakmai rendezvények: saj­tó­tájé­koz­tató, üz­leti reg­geli, kiállí­tás, termék­be­mu­tató, elő­adás, ér­tekez­let, meeting, szek­ció ülés, kon­feren­cia, kon­gressz­us, symposium…

Konferencia csomag ajánlatunk 100 főtől 6 óra időtartamra: 9.500,-Ft -tól / fő + 27% Áfa
Tartalma: Budapesti konferenciaterem jó megközelíthetőséggel, ingyenes parkolással. Alaptechnika. Étkezés: reggeli kávészünet apró­sü­te­ménnyel, büféasztalos ebéd, korlátlan alkoholmentes italfogyasztással. Az akciós ajánlat 2016. május 31-ig érvényes.